قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / دسته‌بندی نشده / سوالات دوره آموزشی : مذاکره وعقد فرارداد فروش

سوالات دوره آموزشی : مذاکره وعقد فرارداد فروش

به نام خدا
سوالات دوره آموزشی : مذاکره وعقد فرارداد فروش
طراح سوال : امیر مودیان
1-درمذاکره هدف از برقراری ارتباط چیست؟ (توانایی 2- متوسط)
الف ) انتقال احساسات ب) بیان نیازها و خواسته ها ج ) انتقال اطلاعات د) همه موارد
2- ارتباطات یک سویه ، اختلال : (توانایی 1- سادده)
الف) دارد ب) ندارد ج) زیاد ندارد د) کمی دارد
3- ازپيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي درمذاکره : (توانایی 2- مشکل)
الف) رضایت از روابط با دیگران ب) اعتماد به نفس ج) احساس درماندگی د) ارضاي نيازها
4- اجزاء ارتباط درمذاکره عبارتند از : (توانایی 1- متوسط)
الف ) پیام ، فرستنده ب) گیرنده ، وسیله ارسال ج) پیام ، بازخورد د) همه موارد
5- ازپيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي درمذاکره : (توانایی 2- مشکل)
الف) رضایت از روابط با دیگران ب) احساس تنهایی ج) اعتماد به نفس د) ارضاي نيازها
6- نیازبه برقراری ارتباط درمذاکره ناشی از : (توانایی2- متوسط)
الف ) نیاز به صمیمیت ب) نیازبه تولید ج ) نیاز به حمایت و تأیید د) الف و ج
7- سوء تفاهم درارتباط زمانی بوجود می آید که : (توانایی 1- متوسط)
الف) پیام دریافت نگردد ب) پیام کامل دریافت نگردد ج) الف وب د) پیام کامل گفته نشود
8- آیا نحوه مذاکره و ارتباط برقرار كردن با افراد مختلف درموقعيتهای مختلف ، متفاوت مي باشد ؟ (توانایی1 – متوسط)
الف) بلی ب) خیر ج) تاثیرکمی دارد د) تاثیرندارد
9- آیا اصول مذاکره و ارتباط برقرار كردن درموقعيتهای مختلف زندگی وشغلی ، متفاوت مي باشد ؟ (توانایی1 – متوسط)
الف) بلی ب) خیر ج) تاثیرکمی دارد د) تاثیرندارد
10- از تسهیل کننده های ارتباط درمذاکره : (توانایی 1- متوسط)
الف) رفتارهای غیرکلامی مناسب ب) نیاز به صمیمیت ج) نیازبه تولید د ) نیاز به حمایت
11- ازفيلترهاي ارتباطي درمذاکره : (توانایی1 – متوسط)
الف) ارزيابي شتاب زده ب ) افکار خشک و بيخردانه ج ) حدس و گمان د) همه موارد
12- ازعوامل بازدارنده ارتباط درمذاکره : (توانایی1 – مشکل)
الف) ارزيابي شتاب زده ب ) افکار خشک و بيخردانه ج) تهدید کردن د) حدس و گمان

13- از تسهیل کننده های ارتباط درمذاکره : (توانایی1 – متوسط)
الف) تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل ب) پيش داوري ج) حواس پرتي د) ابزارووسایل ارتباطی
14- ازفيلترهاي ارتباطي درمذاکره : (توانایی1 – متوسط)
الف) تهدید کردن ب) نصیحت کردن ج) فقدان مهارت گوش دادن د) خلاصه گویی
15- ازعوامل بازدارنده ارتباط درمذاکره : (توانایی1 – مشکل)
الف) فکر قالبي ب) دشواري هاي جسمي ج) فشار دروني د) سخنرانی کردن
16- پيام هاي كلامي و غير كلامي ناهمخوان مي تواند باعث ………. گردد (توانایی1 – ساده)
الف) ارتباط یک طرفه ب) سوء تفاهم ج) ارتباط دو طرفه د) ارتباط موثر
17- پيام هاي كلامي و غير كلامي همخوان مي تواند باعث ………. گردد(توانایی1 – ساده)
الف) ارتباط یک طرفه ب) سوء تفاهم ج) ارتباط ارزشمند د) ارتباط موثر
18- منظور از ” ریتم ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) داشتن زیر وبم ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) آرام بخش بودن د) دوستانه
19- منظور از ” تن صدا ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) داشتن زیر وبم ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) آرام بخش بودن د) دوستانه
20- منظور از ” آهنگ صدا ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) داشتن زیر وبم ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) آرام بخش بودن د) دوستانه
21- منظور از ” لحن کلام ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) داشتن زیر وبم ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) آرام بخش بودن د) دوستانه
22- منظور از ” ترتیب بیان مطالب ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) رعایت نوبت ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) آرام بخش بودن د) دوستانه
23- منظور از ” حالت بیان مطالب ” درعناصرفرازبانی جیست ؟ (توانایی1 – مشکل)
الف) رعایت نوبت ب) شدت بلندی و کوتاهی ج) لهجه د) زمان بندی
24- ازموانع گفتاری توسط گوینده درهنگام مذاکره : (توانایی 2- مشکل)
الف) عدم تماس چشمی ب) نارسا بودن و روشن نبودن پیام ج) گوش نکردن د) تمسخر

36- کدامیک از گزینه های زیرتعریف ” زبان اشاره ” در ارتباط غیرکلامی می باشد (توانایی 3- مشکل)
الف) فرم های رمز شده ب) حرکاتی برای رفع نیاز ج ) نمایش اشیاء مادی د) زبان گفتگو

37- کدامیک از گزینه های زیرتعریف ” زبان اشیاء ” در ارتباط غیرکلامی می باشد (توانایی 3- مشکل)
الف) فرم های رمز شده ب) حرکاتی برای رفع نیاز ج ) نمایش اشیاء مادی د) زبان گفتگو
38- کدامیک از گزینه های زیرتعریف ” زبان عمل ” در ارتباط غیرکلامی می باشد (توانایی 3- مشکل)
الف) فرم های رمز شده ب) حرکاتی برای رفع نیاز ج ) نمایش اشیاء مادی د) زبان گفتگو
39- کدامیک از گزینه های زیربرای بهتر کردن ارتباط کلامی توصیه می شود ؟ (توانایی 3- مشکل)
الف ) بین آنچه می گویید و تن و آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید ب) به شنونده نگاه کنید
ج) خود را بجای شنونده گذاشته و احساس او را در نظر بگیرید د) همه موارد

40- منظور از فرا گوش دادن : (توانایی 3- مشکل)
الف) دریافت محرک های شنیداری بطور غیرارادی است
ب ) دریافت و تفسیر محرکهای شنیداری بطور انتخابی است
ج )دریافت محرک های شنیداری بطورارادی است
د) دریافت و تفسیر محرکهای شنیداری بطور غیرانتخابی است
41- شنیدن یعنی : (توانایی 3- متوسط)
الف) دریافت محرک های شنیداری بطور غیرارادی است
ب ) دریافت و تفسیر محرکهای شنیداری بطور انتخابی است
ج )دریافت محرک های شنیداری بطورارادی است
د) دریافت و تفسیر محرکهای شنیداری بطور غیرانتخابی است
42- گوش دادن فعال یعنی : (توانایی 3- متوسط)
الف) تماشای تلویزیون ب ) تماشای موسیقی ج) هدفمند توجه داشتن د) بدون هدف
43- درحین مذاکره : گوش دادن فعال به اندازه حرف زدن انرژی مصرف می شود ؟ (توانایی 3- ساده)
الف) بلی ب) خیر ج) بستگی دارد د) ممکن است
44- در اتباط ، بازخورد …….. (توانایی 3- متوسط)
الف)همان پیام است ب) پاسخی به پیام است ج) به خودی خود وجود دارد د) همه موارد
45- علت بازخورد دادن درحین مذاکره جیست ؟ (توانایی 3- متوسط)
الف) نشانه ای است برای بررسی برداشت ب) نشانه ای است برای ادامه ج ) نشانه ای است برای توجه د) همه موارد
46- کدامیک از گزینه های زیربرای بهتر کردن ارتباط کلامی توصیه می شود ؟ (توانایی 3- مشکل)
الف) از واژه های تعمیمی همیشه و هرگز کمتر استفاده کنید ب) زیاد نصیحت نکنید

ج )استفاده از كلمات و جملات مثبت و مناسب د ) همه موارد
47 – در انواع بازخورد ” بازخورد صفر ” یعنی : (توانایی 3- متوسط)
الف) پاسخهای ظاهری شنونده ب) پاسخهایی که جنبه تنبیهی دارد
ج) نشانه بی اعتمادی و ناراحتی از ارتباط است د) پاسخهای اصلاح رفتاری
48 – اخلاق در ارتباط : (توانایی 1- متوسط)
الف) آنچه که باید پایه و اصل رفتار درست و نادرست انسان قرار گیرد ب) اخلاق جزء فرایند ارتباط نیست
ج) ارزشی نست که بین اعضای جامعه مشترک می باشد د) اخــلاق مبنــایی برای تصـمیم گیــری نیست
49- ویژگی مهم در مذاکره : (توانایی 2- متوسط)

الف ) گفتگو است ب) توافق است ج) مباحثه است د) محاوره است
50- ازخصوصیات یک مذاکره کننده موفق : (توانایی 2- متوسط)
الف ) متفکر و سریع الانتقال ب) قدرت ارتباط با دیگران ج) تحلیل گر و پرسش گر د) همه موارد
51- مذاکره کننده در سبک کل گرا : (توانایی 4- مشکل)
الف) مـذاکره کنـنده دیـد کلی نسـبت بـه موضـوع دارد ب) موضوع را به صورت یک کل در نظر دارد
ج) سعی می کند درمـورد جـنبـه هـای اسـاسی با طـرف مـقابل بـه توافـق برسد د) همه موارد
52- مذاکره کننده در سبک مرحله به مرحله : (توانایی 4- مشکل)
الف) فرآیند مذاکره به طـورجداگـانه انجام می شود ب) کلی نسـبت بـه موضـوع دارد
ج) فرآیند مذاکره به طـورجداگـانه به افراد سپرده می شود د) همه موارد
53- مذاکره کننده در سبک سبک مصالحه : (توانایی 4- مشکل)
الف) ارتباطات میان خود با طـرف مـقابل را تنظیم کنند ب) ارتباطات میان خود با طـرف مـقابل را با تضاد تنظیم کنند
ج) هماهنگی و سازش با طرف مقابل ایجاد می کند د) همه موارد
54- مذاکره کننده درسبک اغوا گرانه می کوشد که : (توانایی 4- مشکل)
الف) چارچوب فکری یکدیگر را مورد شناسایی قرار دهند ب ) طرف مقابل رادرحین مذاکره به طریقی گمراه کند
ج) بـا طرح سخنـان خوشایند و طـرف مقـابل رامـورد لطـف قـرارمی دهنـد ج) همه موارد
55- هدف های ماهوی در مذاکره به : (توانایی 4- مشکل)
الف) به محـتـوایـی مـورد بـحـث می پردازد ب) به نتایج خوب کارکردن می پردازد
ج) پس ازمذاکره به نتیـجه رسـیـدن اشــاره دارد د) به کارکردن اثــربخش اشــاره دارد
56- دریک مذاکره ازچه نکاتی خود داری کنیم تا به عقاید واحساسات افراد پی ببریم : (توانایی 2- مشکل)
الف ) خود داری ازقطع کلام ب )خود داری ازمشاجره ج )خود داری ازخود دایم صحبت کردن د) همه موارد
57- روش مـذاکره اصـولی ایـن است که : (توانایی 4- مشکل)
الف) مذاکره کننده ازبرخوردهای شخصی اجتناب میکند ب) مذاکره کننده به سادگی امتیازمی دهد
ج) این نوع مذاکره برمنافع تمرکز دارد ج ) مذاکره کننده هـرمـوقعـیت رابه چشـم جدالی میـبیند
58- مذاکره کننده درمرحله برنامه ریزی توجه دارد به : (توانایی 3- مشکل)
الف ) برروی چه معیاری باید گفتگوکرد ؟ ب) بین منافع متعدد کدام مهمترند ؟
ج) تفکرات طرف مقابل د) عکس العمل ها
59- سه اصل مهم در ارتباط با مذاکره کننده درجریان مذاکره عبارتند از : (توانایی 3- متوسط)
الف) منطقي ب) منصف ج) قابل‌اتكاء د) همه موارد

60- خصوصیات شخصی درمذاکره : (توانایی 3- متوسط)
الف) راستی ودرستی ب) همدلی ج) بردباری د) همه موارد
61- چرا مذاکره کننده شکست می خورد : (توانایی 4- متوسط)
الف) دانش خود را در زمینه مذاکره به مهارت تبدیل نمی نماید ب) زبان بدن را لازم نمی داند
ج) موارد الف وب د) هیچکدام
62- اصولی که باحقوق قراردادها درمذاکره باید رعایت شود ،کدامیک ازگزینه های زیراست : (4،متوسط)
الف – وجود توافق ب – توافق را قانوناً بايد به رسميت شناخت
ج – توافق اجراء شود د – همه موارد
63- ازموارداصلی درفرآهم کردن زمینه قرارداد فروش درمذاکره ازنظرفنی : (4،سخت)
الف – تمركز اطلاعات مشتري در يك نقطه ج – بخشي كردن نیاز مشتري
ب- افزایش چرخه فروش د- تمركز اطلاعات مشتري دریک منطقه
64- تجزيه و تحليل درخواست مذاکره شونده به عنوان يک مزيت …….. پديدار شده است (4- مشکل)
الف – منطقه ای ب – رقابتي ج – فردی د – مشتری
65 – اطلاعاتی از مذاکره شونده را تحليل کنيد که است ……… نه فقط چيزي که در دسترس است (4،متوسط)
الف – لازم نباشد ب – مکتوب باشد ج – مفيد و کاربردي باشد د – شفاهی باشد

67 – چند درصد از زمان ارتباط درمذاکره صرف شنیدن می شود؟ (2،ساده)
الف) 30% ب)45% ج) 65% د) 75%
69- کدامیک از گزینه های زیرازبندهای مهم یک قرارداد فروش می باشد : (4 ، متوسط)
الف ) طرفین قرارداد ب) موضوع قرارداد ج) مبلغ قرارداد ) همه موارد

پاسخ نامه
1- د 2- الف
3- ج 4- د
5- ب 6- د
7-ج 8-الف 9-ب
10- الف
11- د 12-ج
13- الف
14-ج 15- د
16- ب
17- د
18-الف
19- ب
20- ج
21- د
22- الف
23- ج
24- ب
36- الف
37- ج 38- ب 39- د 40-الف
41- ب 42- ج 43- الف
44- ب 45- الف 46- د
47- ج
48-الف
49- ب
50- د
51- د
52- الف
53- ج
54- ب
55- الف
56- د
57- ج
58- ب
59- د
60- د
61- الف
62 – د
63- الف
64- ب
65- ج
67- ب
69 – د

vPzO96dvvNgQ9Jgt2N

درباره ی amerifard

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *